കാട്ടില്‍ഒരു കാട്ടില്‍
ഒരു ചെന്നായ ഉണ്ടായിരുന്നു..
ഒരു മുയലും.
ഒരു ദിവസം
പാവം മുയലിനെ
ചെന്നായ പിടിച്ചു തിന്നു.
ഉച്ചമയക്കത്തില്‍
ചെന്നായ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു.
ഒരു സിംഹത്തോളം പോന്ന മുയല്‍
തന്നെ തിന്നാന്‍ വരുന്നു.
ചെന്നായ ഞെട്ടിയുണര്‍ന്നു.
മുയലിന്റെ
പല്ലും നഖവും
തോലും രുധിരവും
ചെന്നായയെ ഭയപ്പെടുത്തി.
ചെന്നായ എഴുന്നേറ്റോടി.
കാടും കടന്നു,
പുഴയും കടന്നു,
മലയും കടന്നു
ക്ഷീണിച്ചു, വിശന്നു തളര്‍ന്നു
അപ്പോള്‍ അതാ ഒരു മുയല്‍
തൊട്ടപ്പുറത്ത്
താമസിച്ചില്ല.
ചാടി വീണു.

No comments: