വിധി


വിധി

ഇതെന്റെ വിധി.
നിന്റെയും.

വേഗവും ഗതിയും
എനിക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാവില്ല.
ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ആയുധം.

മാങ്ങയായിരുന്നല്ലോ കുട്ടീ നിന്റെ ലക്‌ഷ്യം
കൊമ്പില്‍ തട്ടി ഞാന്‍ തിരിച്ചു വരികയാണ്.
നിന്റെ കണ്ണിലേക്ക്.

ഇത് നിന്റെ വിധി.
എന്റെയും.

No comments: