കടല്‍


ചെന്നിണം പരന്നപോല്‍ 

പശ്ചിമം ചുവന്നു.


മാറു തെല്ലോന്നുയര്ത്തി
തരളിതയായ്
മുടി വിടര്‍ത്തിയിട്ട്
കടല്‍ ഒന്നിളകി,


പിന്നെ,
തിരിഞ്ഞുകിടന്നു
ഒളിക്കണ്ണാല്‍
ചിരിച്ചു.


സൂര്യന്‍ മറഞ്ഞു.
തീരമൊഴിഞ്ഞു.


ഒരു തിരയെടുത്ത്
മടിയില്‍ തിരുകി
തിരിച്ചുപോന്നു.


വീട്ടില്‍
ഒരു കടലിനെ നട്ട് വളര്‍ത്തണം.